Son Dakika

[anadoluhaber] ASA-YI MUSA DERSLERİ----87---Erkân-ı imaniyenin[imanın şartlarının] herbirinin ayrı ayrı pek çok, belki hadsiz[sınırsız] meyveleri[neticeleri] olduğu gibi, mecmuunun[hepsinin] birden çok meyvelerinden[neticelerinden] bir meyvesi[neticesi], koca Cennet ve biri de saadet-i ebediye[sonsuz mutluluk] ve biri de belki en tatlısı da rüyet-i İlâhiyedir[Allah'ı görmektir]

87.ders.17.06.2010[perşembe]

Asa-yı Musa
Birinci Kısım

Meyve Risalesi

                               On Birinci Mesele[5]

 

       Erkân-ı imaniyenin[imanın şartlarının] herbirinin ayrı ayrı pek çok, belki hadsiz[sınırsız] meyveleri[neticeleri] olduğu gibi, mecmuunun[hepsinin] birden çok meyvelerinden[neticelerinden] bir meyvesi[neticesi], koca Cennet ve biri de saadet-i ebediye[sonsuz mutluluk] ve biri de belki en tatlısı da rüyet-i İlâhiyedir[Allah'ı görmektir] diye, başta demiştik. Ve Otuz İkinci Sözün âhirindeki[sonundaki] muvazenede[kıyaslamada], imanın[İslâm'ın gerekli olan esaslarına inanmanın] saadet-i dâreyne[ikidünya mutluluğuna] medar[vesile] bir kısım semereleri[faydası,neticesi] güzel izah edilmiş.

İman-ı bi'l-kader[kadere iman] rüknünün[şartının] kıymettar[değerli] meyveleri[neticeleri] bu dünyada bulunduğuna bir delil, umum lisanında[herkesin dilinde]مَنْ اٰمَنَ بِالْقَدَرِ أَمِنَ مِنَ الْكَدَرِ  darb-ı mesel olmuştur. Yani, "Kadere iman eden gamlardan kurtulur." Risale-i Kaderin[kader risalesinin] âhirinde[sonunda] güzel bir temsil[benzetmelrle anlatılması] ile, iki adamın şâhâne[Mükemmel] bir sarayın bahçesine girmesiyle, bir küllî[umumi] meyvesi[neticesi] beyan edilmiş. Hattâ ben kendi hayatımda binler tecrübelerimle[Deneyimlerimle] gördüm ve bildim ki, kadere[ilâhî hükme] iman olmazsa hayat-ı dünyeviye[dünya hayatının] saadeti[mutluluğu] mahvolur[harap olur]. Elîm[çok acı verici] musibetlerde[Felâketlerde,belâlarda,dertlerde,sıkıntılarda], ne vakit kadere[ilahi hükme] iman cihetine bakardım, musibet[sıkıntılar] gayet hafifleşiyor görüyordum. Ve "Kadere iman etmeyen nasıl yaşayabilir?" diye hayret ederdim.

Melâikeye[meleklerin varlığına] iman rüknünün[şartının] küllî[umumi] meyvelerinden[neticelerinden] birisine, Yirmi İkinci Sözün İkinci Makamında şöyle işaret edilmiş ki: Azrail Aleyhisselâm Cenâb-ı Hakka[Hakk'ın ta kendisi olan, şeref ve azamet sahibi yüce Allah] münâcât[dua] edip demiş: "Kabz-ı ervâh[Ruhların alınması] vazifesinde[görevlerinde] senin ibâdın[ibadet edenler,kulların] benden küsecekler, şekvâ[şikayet] edecekler?"

Ona cevaben denilmiş: "Senin vazifene[görevine] hastalıkları ve musibetleri[belaları hastalıkları] perde yapacağım—tâ ibâdımın[kullarımın] şekvâları[şikayetleri] onlara gitsin, sana gelmesin."

Aynen bu perdeler[gizlemeler] gibi, Azrail Aleyhisselâmın vazifesi[görevide] de bir perdedir[gizlemedir]—tâ haksız şekvâlar[şikayetler] Cenâb-ı Hakka[Hakk'ın ta kendisi olan, şeref ve azamet sahibi yüce Allah'a] gitmesin. Çünkü ölümdeki hikmet[ilahi gaye] ve rahmet[*1] ve güzellik ve maslahat[halin gereğine uygunluk] cihetini[yönünü] herkes göremez. Zâhire[görünüşe] bakıp itiraz eder, şekvâya[şikayete] başlar. İşte bu haksız şekvâlar[şikayetler] Rahîm-i Mutlaka[Sonsuz ve rahimiyeti kayda, şarta bağlı olmayan merhamet sahibi olan Allah'a] gitmemek hikmetiyle, Azrail Aleyhisselâm perde olmuş.

Aynen bunun gibi, bütün meleklerin, belki bütün esbab-ı zâhiriyenin[görünen sebeplerin] vazifeleri[görevleri], izzet-i rububiyetin[*2] perdeleridir. Tâ güzellikleri görünmeyen ve hikmetleri bilinmeyen şeylerde kudret-i İlâhiyenin[Allah'ın kudretinin, kudretiyle yaptığı işlerin, fiillerin, tasarrufların] izzeti[itibarı, şerefi, yüceliği] ve kudsiyeti[ekik ve noksandan uzaklığı] ve rahmetinin ihata[her şeyi kapsaması] muhafaza edilsin[dikkate alınsın], itiraza hedef olmasın ve hasis[meydana gelen] ve ehemmiyetsiz ve merhametsiz şeylerle kudretin[Allah'ın bütün varlığı çevreleyen ezelî kuvvetin] mübaşereti[teması] nazar-ı zâhirîde[göze görünen şeylerde] görünmesin. Yoksa, hiçbir sebebin hakikî tesiri[etkisi] ve icada[Vücûda getirmede] hiç kàbiliyeti[istidatı, yeteneği,yetkisi] olmadığını, herşeyde tevhid[Allah'ın varlığının, birliğinin, dengi ve ortağı bulunmadığının] sikkeleri[mühürleri] kat'î[kesin] gösterdiğini, Risale-i Nur hadsiz[sayısız] delilleriyle ispat etmiş. Halk etmek[yaratmak], icad[yoktan var] etmek Ona mahsustur. Esbab[sebepler] yalnız bir perdedir[hakikat'ın önündeki örtülerdir]. Melâike gibi zîşuur[şuur sahibi] olanların, yalnız cüz-i ihtiyarıyla[*4] cüz'î[az], icadsız[var etmede etkisiz], kesb[çalışma] denilen bir nevi hizmet-i fıtriye[yaradılışına uygun verilen görev] ve amelî[işleri yapmak sûretiyle] bir nevi[çeşit] ubudiyetten[kulluktan] başka ellerinde yoktur.

Evet, izzet[itibar, şeref, yücelik,kuvvet ve kudret, , üstünlük] ve azamet [büyüklük]isterler ki, esbab[sebepler], perdedar-ı dest-i kudret[Allah'ın kudret elinin örtüleri] ola aklın nazarında.

Tevhid[*5 ] ve ehadiyet[*6] isterler ki, esbab[sebepler] ellerini çeksinler tesir-i hakikîden[gerçek tesirden].

 

 

[*1]:rahmet: Allah'ın kullarını esirgemesi, onlara acıyıp bağışlaması, onlara maddî ve manevî nimetler vermesi, onların günahlarını silmesi

[*2]: izzet-i rububiyetin:Cenâb-ı Allah'ın her zaman, her yerde, her mahluka muhtaç olduğu şeyleri vermesinin büyüklüğünün

[*3]: kudret-i İlâhiyenin:Allah'ın kudretinin, kudretiyle yaptığı işlerin, fiillerin, tasarrufların

[*4]: cüz-i ihtiyarıyla:Cenab-ı Hak tarafından insana verilen arzu serbestliği; dilediği gibi hareket edebilme kuvveti; cüz'i irade ile

[*5]:tevhid: Allah'ın bir olduğuna inanma, Allah'ın varlığını, birliğini, dengi ve ortağı bulunmadığını kabul etme

[*6]:ehadiyet: Allah'ın her bir şeyde birliğinin tecellî etmesi, Allah'ın birliği

 

Devam edecek:105

 

 

 


--
Bu grubun hiç bir siyasi oluşum, parti, vakıf, örgüt, dernek veya benzeri yapılanmalarla alakası yoktur.Aynı zamanda onlara uzaklığı veya yakınlığıda bulunmamaktadır. Müslüman Anadolu İnsanının Tarafında yer alan Gerçek Vatanseverliği ilke edinmiş, Anti Emperyalist HABER BİLGİ PAYLAŞIM STANDIDIR.."
Grupta yayınlanan yorum ve yazılardan yazarları sorumludur.Ayrıca harici linklerden de Anadolu Haber Günlüğü Mesul değildir...
 
Grup Yöneticileri Mail Adresleri Aşağıdadır
kurtulusyolu99@gmail.com
bahadirserhad@gmail.com
forevermirza@gmail.com
 
Bu gruba posta göndermek için, mail atın: anadoluhaber@googlegroups.com
Bu gruba üyeliğinizi sonlandırmak için şu adrese e-posta gönderin: anadoluhaber-unsubscribe@googlegroups.com
Daha fazla seçenek için, http://groups.google.com/group/anadoluhaber?hl=tr
adresinde bu grubu ziyaret edin
Google Plus'da Paylaş

Yazar Anadolu Haber

Yazar hakkında bilgi yazılacak.
    Blogger Yorumları
    Facebook Yorumları

0 yorum :

Yorum Gönder

Yorumlarınızda Kişilik haklarına saldırı,küfür ve benzeri ifadeleriniz yayınlanmamaktadır.Yorumları yazarken İsminizi belirtmeniz önemle duyurulur.

NELER OLUYOR
[son]