Son Dakika

[anadoluhaber] Re: MODERN DEREBEYLİK

Yazınızın başlığına bakıp faydalanmak için okumak istedim. Maalesef
yazı karekteri gruptan okunamıyor. Yazınızın orjinalini e mail
adresime gönderebilirseniz memnun olurum.
Saygılarımla
Çapar Kanat
Çiftçi- Çiğ Süt Üreticisi
Ayrıca bugün yayınlanan bir yazı linkimi size gönderiyorum. Link;
http://www.bilgiagi.net/hayvancilikta-toplumsal-projeler/22028/

On 20 Haziran, 08:56, izzettin için <izzettini...@hotmail.com> wrote:
> MODERN DEREBEYL�K
>
> �nce �modernlik ne demektir?� sorusuna cevap arayal�m. �Modernlik� ak�lc�, bilimsel, teknolojik ve idar� etkinli�in �r�nlerinin yayg�nla�t�r�lmas�d�r.
>
> �Modern� terimi de yeni kazan�lm�� ve form�le edilmi� bilgilerin durumunu ifade etmek i�in ortaya at�lm��t�r. Ama g�ncel olandan, yerle�mi� ve gelenekselle�mi� olandan ayr� olan anlam�na da gelir.
>
> Bunun gibi ger�ek de�i�imleri anlatt��� gibi, yenilik hastal���na tutulmay� da ifade etmektedir.
> Bu manada modernlik, s�rf de�i�im de�ildir; ama toplum hayat�n�n b�l�mlerinin (siyaset, iktisat, aile, din ve sanat gibi) gittik�e daha �ok farkl�la�mas�n� ihtiva eder.
>
> Derebeylik ise; b�y�k krall�klar�n kendilerini yerel liderlerin komutas�ndaki k���k �ehir devletlerine b�rakmas� demektir.
> Orta �a�da Avrupa�da g�r�lm�� bir y�netim �eklidir. En �nemli �zelli�i merkezi otoritenin zay�f olmas�d�r. Dolay�s�yla her bir �ehir  ayr� bir devlet gibidir. Ba��nda bir derebeyi vard�r. Onlar y�ksek duvarl� �atolarda kal�rlard�.
> Halk�n k�le gibi �al��t���, gelirinin �o�unu vergi olarak derebeylere  vermek zorunda oldu�u  bir sistemdi. �nsanlar, soylular, burjuva ve k�leler diye ayr�lm��t�.
>
> �imdilerde ise, �ehirle�tik ama medenile�tik mi?
> Medeniyetin en temel unsurlar�n�n gelenekler, mimari, iktisadi hayat bi�imi, �rg�tlenme, k�lt�r, insani ili�kiler ve erdem oldu�u kabul ediliyor.
>
> Bu a��klamalardan sonra �imdiki duruma birlikte bakal�m m�?
>
> Temel olarak insan� hedef alan ve onu �erefli k�lan medeniyetimizin temsilcileri olarak bizler; yabanc�la�man�n, s�zde medenile�menin, kendi de�erlerimizden uzakla�man�n neticesi olarak �ehirlerde medeni (insani) ili�kiler kurabildik mi?
> Ge�mi�ten ald���m�z k�lt�r� ve hatta mimari emanetleri bile yeterince koruyamad�k. Nezaketimizi, ho�g�r�m�z�, yard�mseverli�imizi bir yerlerde unuttuk. Tarihi eserlerimizin durumu bile ne hale geldi�imizi hayk�rm�yor mu?
>
> Zenginlerimiz adeta �atolarda ya��yor gibi�Halktan uzak, y�ksek duvarlar, korumalar ve k�pekler�
> Di�erleri olan bizler daha m� farkl�y�z? Hay�r. Bizler de suni ya da sanal duvarlar y�kselttik. Akrabalar, dostlar ve kom�ular aras�nda�
> Herkes kendisine ait ayr� bir d�nya kurmaya �al���yor. Toplum i�inde fakat yapayaln�z.
>
> Bir tarafta �al��an ve ge�im m�cadelesi veren b�y�k y���nlar�
> �te yandan halka tepeden bakan, her nas�lsa kolay kazanan bir k���k kesim.
>
> �nsan sormadan edemiyor; derebeylik mi geri geldi ne?
>
> _________________________________________________________________
> Windows Live: Arkada�lar�n�z size e-posta g�nderdiklerinde Flickr, Twitter ve Digg'deki hareketlerinizi g�r�rler.http://www.microsoft.com/windows/windowslive/see-it-in-action/social-...

--
Bu grubun hiç bir siyasi oluşum, parti, vakıf, örgüt, dernek veya benzeri yapılanmalarla alakası yoktur.Aynı zamanda onlara uzaklığı veya yakınlığıda bulunmamaktadır. Müslüman Anadolu İnsanının Tarafında yer alan Gerçek Vatanseverliği ilke edinmiş, Anti Emperyalist HABER BİLGİ PAYLAŞIM STANDIDIR.."
Grupta yayınlanan yorum ve yazılardan yazarları sorumludur.Ayrıca harici linklerden de Anadolu Haber Günlüğü Mesul değildir...

Grup Yöneticileri Mail Adresleri Aşağıdadır
kurtulusyolu99@gmail.com
bahadirserhad@gmail.com
forevermirza@gmail.com

Bu gruba posta göndermek için, mail atın: anadoluhaber@googlegroups.com
Bu gruba üyeliğinizi sonlandırmak için şu adrese e-posta gönderin: anadoluhaber-unsubscribe@googlegroups.com
Daha fazla seçenek için, http://groups.google.com/group/anadoluhaber?hl=tr
adresinde bu grubu ziyaret edin

Google Plus'da Paylaş

Yazar Anadolu Haber

Yazar hakkında bilgi yazılacak.
    Blogger Yorumları
    Facebook Yorumları

0 yorum :

Yorum Gönder

Yorumlarınızda Kişilik haklarına saldırı,küfür ve benzeri ifadeleriniz yayınlanmamaktadır.Yorumları yazarken İsminizi belirtmeniz önemle duyurulur.

NELER OLUYOR
[son]