Son Dakika

[anadoluhaber] NAMUSSUZLAR! // Yılmaz Dikbaş

Kimden: Darbeciler Azledilsin [darbecilerazledilsin@gmail.com] adýna turklye@googlegroups.com
Gönderme Tarihi: Perþembe 29 Temmuz 2010 15:23
Kime: darbecilerazledilsin@gmail.com
Konu: CUNTA AÇIÐA ALINSIN Terfiler imzalanmasýn YÜRÜYÜÞÜ 35.Madde KALKSIN YÜRÜYÜÞÜ 31Temmuz Saat:12 ANKARA

Ýzleme Bayraðý: Ýzle
Bayrak Durumu: Kýrmýzý

CUNTA AÇIÐA ALINSIN Terfiler imzalanmasýn YÜRÜYÜÞÜ 35.Madde KALKSIN YÜRÜYÜÞÜ 31Temmuz Saat:12 ANKARA

CUNTA AÇIÐA ALINSIN Terfiler imzalanmasýn YÜRÜYÜÞÜ

ÝMZA AT CUNTA AÇIÐA ALINSIN ve DARBECÝLERÝN TERFÝLERÝ ÝMZALANMASIN,  35.Madde KALKSIN YÜRÜYÜÞÜ 31Temmuz Saat:12 ANKARA 

Yüksek Askeri Þura öncesi “son uyarý” yürüyüþümüzü 31 Temmuz Cumartesi Saat:12'de Ankara'da yapacaðýz. Abdi ÝpekçiParký'nda toplanýp Yeniþehir PTT'den “cuntayý açýða alýn” , terfileri imzalamayýn”, 35.maddeyi kaldýrýn” telgraflarý ve mektublarý göndereceðiz,

Baþbakanlýk önündeki GüvenPark'da Basýn açýklamasý yapacaðýz.

Tüm halkýmýzý zulme ve adaletsizliðe karþý hesap sormak için yürüyüþlerimize ve basýn açýklamalarýmýza katýlmaya davet ediyoruz "NAMUSLULAR da en az namussuzlar kadar CESUR OLMALI", “Zulme karþý sessiz þeytan olmak zalimliktir, ateþ ve helak sebebidir”

Zulme karþý sessizseniz hakkýnýzý da þerefinizi de kaybedersiniz. Karanlýða küfretmeyi býrak AYDINLIK YARINLARA EVET demek için KALK SEN de bir mum yak...

                                            

                                            AdaletPlatformuBasýn Açýklamasý 

HAÝNCUNTA AÇIÐA ALINSIN, 35.MADDE KALKSIN,TERFÝLER ÝMZALANMASIN”

TERÖR TÜCCARI CUNTACILAR GÖREVDEYKEN; ÇOCUÐUMUZU ASKERE GÖNDERMEYÝ ve VERGÝ VERMEYÝ VÝCDANEN REDDEDÝYORUZ”

50 YILLIK ESARETTEN, Cuntacýlardan ve Darbe Anayasasýndan KURTULUÞA EVET.

ÝHANETE, KÖLELÝÐE, DARBEYE-ZULME HAYIR (Hainleri görevden almayan ve zulme sessiz kalan da haindir)
Milleti Meclisi ve Hükümeti Vazifeye Davet Ediyoruz. Ve UYARIYORUZ
      Ergenekon, Kafes, Balyoz, 27 Nisan, Millete ihanet , Kaos Planlarý, son Geliþmeleri ve Ergenekon-PKK-Ýsrail ve CUNTA Ýþbirliði iddialarýný yakýndan takip ediyoruz. Ýsmi zikredilen askerî personeller soruþturma geçiriyor içlerinde ihanet ile suçlananlar bile var. Askerî Personel Kanunu'nun 49., 50. ve 65.ve Subay Sicil Yönetmenliði'nin 60. ve 82. ve Askeri Ceza Kanunu'nun 30.maddesine göre soruþturmasý devam edenlerin terfi ettirilmesi söz konusu olmadýðý gibi delillerin karartýlmamasý için Hainlerin, Suç iþlemek ve rant saðlamak için örgüt üyeliði yapanlarýn, teröre-terör tüccarlarýna destek saðlayanlarýn Darbeye teþebbüs edenlerin açýða alýnmasý bir mecburiyettir.

Darbecilerin görevde kalmasýna göz yummak, 3 maymunlarý oynamak, terfilerini þerh düþerek de olsa imzalamak veya onaylamak ; gaflettir, dalalettir ve hatta hýyanettir, þerdir
       Genel Kurmay Karagahý'nýn ihanetlere Sessizliði ve Cuntacýlara sahip çýkmasý üstelik Millete, Meclise ve Cumhurbaþkanýna 27 Nisan Muhtýrasýný yayýmlayanlara ve terbiyesizce hala web sitesinden kaldýrmayanlara; Baþbakan ve bakan asan, namaz kýlanlarý , eþleri baþörtülü olanlarý yolsuzluklara-ihanetlere ve terör tüccarlarýna karþý gelenleri ordudan atan bir gelenekten gelen TSK'daki ve Yargýdaki Cuntacý-hainlere güvenilemeyeceðini göstermektedir.
       Darbe suçlamalarýnýn konuþulduðu günlerde Baþbakan ve Milli Savunma Bakaný YAÞ toplantýsýnda yapýlacak emrivakilere boyun eðmesin ve cuntacýlarýn terfisini imzalamasýn ve Cumhurbaþkaný da dayatýlan terfileri onaylamasýn, darbecilerin terfilerini imzalamak zulmü ödüllendirmektir.

Milletimizi TBMM'ye, Cumhurbaþkanýna, Baþbakana ve Ýçiþleri ve Milli Savunma Bakanýna Telgraf, Mektup, dilekce, mail, fax, sms göndererek haklarýný aramaya davet ediyor ve uyarý dilekcelerine yazýlmasýný istediklerimiz;

Hain Cuntayý Açýða Alýn, Dayatýlan terfileri imzalamayýn, acilen 35.maddeyi kaldýrýn ilgili kanunlarýn 30., 65., ve 82. maddelerinin ve 5506 sayýlý kanunu uygulayarak darbeye teþebbüs edenlerin, kaos çýkaran cuntacýlarýn azlini, istifasýný ve açýða alýnmalarýný istiyoruz, insanlýða savaþ açan terör tüccarý hain Cuntacýlarý açýða alýn ki ülkemiz de iþsizlik önlensin huzur-barýþ ve kardeþlik atmosferi oluþsun istiyoruz veilgisiz ilgilileri uyarýyoruz: darbecileri açýða alma görevinizi ihmal ederek hainlik yapmayýnýz.
Adalet Platformu ve destekcileri olarak; Türkiye Büyük Millet Meclisini, Cumhurbaþkanýný ve Hükümeti vazifeye davet ediyoruz
1. Hain Cunta Askeri Personel Kanunu'nun 49., 50. ve 65., Subay Sicil Yönetmeliði'nin 60. ve 82. ve Askeri Ceza Kanunu'nun 30., maddeleriyle Ýnsanlýða savaþ açan zalim darbeciler Açýða Alýnsýn. Bugüne kadar darbe yapan ve halen darbe teþebbüsünde bulunanlarýn ve OYAK'ýn tüm malvarlýklarýna el konulsun.(TahsinÞahinkaya'nýn dünyanýn en zengin generaliymiþ. 28Þubat sonrasý kurdurulan hükümet 31milyar usd nerede? 12Eylül,27Mayýsýn RANTI!?. Cuntacýlara destek veren Hain yargýçlar da 5506 Sayýlý kanunla Açýða Alýnsýn. Terör tüccarlarý, hainler, TBMM ve milliiradeyi tanýmayan cuntacýlar görevdeyken ve çocuklarýmýzýn SKORSKY kadar bile deðeri yokken; çocuðumuzu askere göndermeyi ve vergi vermeyi vicdanen reddediyoruz. tavsiyemiz askeri okullarda islamý irtica gören asimetriksavaþa ve komutaným yanlýþý benim doðrumdur üstündür travmalý eðitime son verilmeli.
2. Baþbakan ve bakan asmýþ bir gelenekten gelen Terör Tüccarý Lanet Darbecilerin terfilerini Cumhurbaskaný onaylamasýn.
3. Baþbakan ve Savunma Bakaný; 200 cuntacýnýn YAÞ'da terfilerini imzalamasýn. Darbe tek TalatAYDEMÝR'le olmaz. DursunÇÝÇEK konuþacak...
4. TSK askeri harcamalarýn OYAK'ýn, Mehmetçik Vakfýnýn hesabýný versin. Sözde vekillerde OYAK rantýna maþalýk imtiyaz aracýlýðý yapmasýn. TBMM'de altý yýldýr beklemekte olan askeri harcamlar incelensin kanununu acilen yasalaþmalý.
5. 35.Madde, KýrmýzýKitap, Gladio kalksýn. Darbecilerin Milli iradeye hakaret edici devlet protokol sýralamasý düzeltilsin.
6. TBMM; Askeri Mahkemeyi , HSYK, AYM ,TSK, OYAK'ý laðv etsin. Ankarada, Ýstanbul vb büyük þehir içindeki askeri birlikler  þehir dýþýna çýksýn. Jandarma sadece ve sadece içiþleri Bakanlýðýna baðlansýn. Ýsraille yapýlan tüm anlaþmalar iptal edilsin. 
7. Ýslama "irtica" diyerek Müslimanlara hakaret-zulm edenler, camiileri-ibadethaneleri , çocuklarýmýzý ve düþünen yazarlarýmýzý bombalamayý ve Heronlarý-jetlerimizi düþürmeyi, gemilerimizi batýrmayý planlayanlar ve mehmetciklerimizi katleden, Ýþsizliði ve ýrkcýlýðý körükleyen terörden rantlananTerör Tüccarý hainler, Allaha ve Millete savaþ açan halkýn kanýný emen zalimler azledilenceye, açýða alýnýncaya ve ihanet þebekesi ,balyozcular, kafesciler ve ergenekoncular hasýlý esfeli safilinler istifa edinceye kadar vergilerimizi vermeyi ve çocuklarýmýzý askere gödermeyi vicdanen reddediyoruz. Uyarý eylemlerimizi sürdüreceðiz. TSK LAÐV EDÝLMELÝ çünkü %15i cuntacý. Yeniden Yapýlanmalý.
Yetkilileri ÝKAZ ediyoruz; “cuntacýlarý açýða almazsanýz ve dayatýlan terfileri kerhen de olsa imzalarsanýz suça iþtirak, görevi ihmal, görevi kötüye kullanmaktanve 5506 sayýlý BM Yolsuzluk Sözleþmesini v.b. Maddeleri uygulamamaktan dava açacaðýz ve ilgili bakanlara askeri elbise göndereceðiz

Tüm halkýmýzý zulme ve adaletsizliðe karþý hesap sormak için yürüyüþlerimize ve basýn açýklamalarýmýza katýlmaya davet ediyoruz "NAMUSLULAR da en az namussuzlar kadar CESUR OLMALI", “Zulme karþý sessiz þeytan olmak zalimliktir, ateþ ve helak sebebidir”

Zulme karþý sessizseniz hakkýnýzý da þerefinizi de kaybedersiniz. Karanlýða küfretmeyi býrak Kalk AYDINLIK YARINLARA EVET demek için SEN de bir mum yak...
31 Temmuz Saat:12 Ankara Abdi ipekçi parkýndan Baþbakanlýða yürüyüþ ve basýn açýklamasý sonrasý Yeniþehir PTT'den ilgililere UYANIÞ Telgrafý göndereceðiz
www.adaletplatformu.net darbecilerAZLedilsin@gmail.comadaletplatformu@hotmail.com Tel:05322467411 Fax.05322194914 Sms:05322191441

 

www.cunta65incimaddeyleazledilsin.blogspot.com hainlerazledilsin@gmail.com  ademgerede@gmail.com www.esfelisafilinlerelanet.blogspot.com www.ergenekon.ws

http://www.facebook.com/event.php?eid=139384716091095 

 

 

...................

imza at, mektup yaz, dilekce ver, mail gönder, fax çek sms gönder ki 50 yýllýk esaretten, darbelerden kurtulabilelim

lanet darbeciler AZL edilsin, açýða alýnsýn ve terfi ettirilerek ödüllendirilmesin.

 

 

 SayýnRecebTayyib ERDOÐAN'a BAÞBAKAN'a

(rte@basbakanlik.gov.trbimer@basbakanlik.gov.tr

TCBFax.03124170476 Tel.4154000)

 

özetle:Hainlere, Cuntacýlara ve iþbirlikcilerine Askeri Personel Kanununun49., 50.ve 65. , Saubay Sicil Yönetmeliði'nin 60. ve 82., AskeriCeza Kanunu'nun 30.maddesini ve Uluslar arasý yolsuzlukla savaþsözleþmelerini de uygulayarak darbecilerin açýða alýnmasýnýve emrivaki terfilerin imzalanmamasýný, açýða almazsanýzve terfi ettirerek cuntayý ödüllendirirseniz verdiðimizvergilerimizin çöpe gideceðinden askerlere gönderdiðimizçocuklarýmýzýn ise katliamý devam edeceðinden acilen önlemalmanýzý önlem almanýzý aksi takdirde mehmetciklerimizin Skorskykadar deðeri oluncaya ve askeri harcamalarýn ve ihanetlerin hesabýsoruluncaya kadar vergi vermeyi reddediyoruz. UYARImahiyetindeki dilekcemle ve 65.maddeyle ilgili hukuki, kanuni,idariiþlem yapýlmasýný, Darbecilerin yaptýðý Milli iradeyi dýþlayancuntacý devlet prokolünün düzeltilmesini, 35.maddenin acilenkaldýrýlmasýný, OYAK imtiyazýnýn son bulmasýný bilgiedinme kanununa göre de tarafýma bilgi verilmesini dilerim

 

Görevinikötüye kullananlara, görevini ihmal edenlere ve uçaðýmýzý-jetimizidüþürmek isteyenlere, gemimizi batýrmaya çalýþan hainlere vesahip çýkanlara, suçu-suçluyu övenlere, teröre yardým-yataklýkyapanlara, üniformalý siyaset yapanlara, adil yargýlamayýetkileyenlere, mahkemelere-savcýlara emir-talimat verenlere, 28þubat ve 27 nisan darbesi yapanlara ve Ergenekon, Balyoz, Kafes,Ayýþýðý, Eldiven, Yakamoz, Poyrazköy, Daðlýca, Aktütün,Þemdinli, Reþadiye, Bingöl v.b konularda suça iþtirak edenpersonelden soruþturmasý-yargýlamasý devam edenlere, terörtüccarlýðý yapanlara dolayýsýyla kaosa ve iþsizliðe sebebolanlara;

Budilekcemi ve basýnda ayrýca www.ergenekon.wsdeçýkan haberleri, Adalet Platformu'nun (www.adaletplatformu.net)yaptýðý suç duyurularýný ve baþvurularýný ihbar kabul edipsoruþturma-inceleme yapýlmasýný, anayasanýn 2., 4. ve 10maddesinde; hukuk devletinde her vatandaþ eþittir, sýnýfüstünlüðü yoktur denildiðinden suç iþleyen silahlý askerlereayrýcalýk-imtiyaz tanýyanlara da idari, hukuki, kamu davaaçýlmasýný; istifasýnýn istenmesini, azil edilmesini ve açýðaalýnmasýný dilerim.

 

ÝnsanlýðaveMilli iradeye savaþ açan Terör tüccarlarýyla iþbirliðiyapanHAÝN CUNTACI YETKÝLÝLERÝ 65.madde yetkisini kullanarak hainCUNTAYI AÇIÐA ALMANIZI, ilgili maddeleri ve 10Aralýk 2003 yýlýnda anlaþmasý imzalanan ve 9 kasým 2006’da5506 sayýlý kanunla yürürlüðe giren anlaþmaya göre“Yolsuzluklarý ve Görev Suistimallerini Önlemeye Yönelik BMsözleþmesi”ni ve Uluslar arasý Yolsuzlukla SavaþSözleþmelerini, 5065, 4852, 5195, 4800, 4136 ve 4518 sayýlýyolsuzlukla mücadele kanunlarýný anayasanýn 90.maddesiçerçevesinde iþletilerek teröre,terör tüccarlarýna, iþsizliðe,kaosa, cuntaya, uyuþturucuya, organize suçlara, iþsizliðe,yolsuzluða ve yoksulluða yardým veyataklýktan dava açýlmasýný;

 

ayrýca:suça iþtirak, anayasal düzeni ortadan kaldýrmak,darbe,kaos-korku-panik oluþturmak, devlet malýna bilerek zararvermek, suç iþlemek için organize örgüt üyeliði, görevikötüye kullanmak, inanç hürriyetini engellemek, psikolojik baskýmobbing, islama irtica diyerek inancýma dinime yaþantýma hakaretedenleri, inancýmý, yaþama ve seçme hakkýmýn ve hürriyetiminengellenmesi ve tahdit edilmesi ve anayasadaki ve kanunlardaki diðerve benzeri suçlar iþlendiðini düþünüyor, ilgililerincezalandýrýlmalarýný istiyor Uluslararasý sözleþmeleride uygulamanýzý eðer uygulamazsanýz; görevi ihmal,görevi kötüye kullanmak, hainleri açýða almayarak hainlikyapmanýzdan dolayý suçu-suçluyu gizleme ve suça iþtirakdendava açma ve tazminat hakkýmý kullanacaðýmýn bilinmesinidilerim.

Bugünekadar 65.madde kapsamýnda kaç kiþi vardýr ve bu madde kaç kiþiyeuygulanmýþ veya uygulanacaktýr? 5506 sayýlý yolsuzlukla savaþmaddesi kaç kiþiye uygulanmýþtýr ? Dilekcem ve uyarýlarýmlailgili acil iþlem yapýlýp Bilgi edinme kanununa göre debilgilendirmenizi temenni ederim.

Tarih ve imza

 

Ýsimve Soyisim:

TCNo:,

Telefon:

Mail:

Adres:

 ..................................ayný uyarý mektuplarýný telgraf-fax-mektup-noterden iþhtarname-savcýlýllardan suç duyurusu ve mail olarak gönderebilirsiniz.

devletin zirvesine gönderelim ki hainlikler karþýsýnda sessiz þeytan olmayalým yöneticilerinde hainlik yapmasýna ve hainliklere sessiz kalmasýna karþý hakkýmýzý hukukumuzu arayalým

SayýnM. Vecdi GÖNÜL'E Milli Savunma Bakaný'na (beb@msb.gov.trozel@msb.gov.tr MSBFax.4184737 Tel.4254596)

SayýnAbdullah GÜL CUMHURBAÞBAKANI'na (cumhurbaskanligi@tccb.gov.tr www.tccb.gov.tr TCCBFax.4701302 Tel.4701200)

SayýnBeþir ATALAY'a Ýçiþleri Bakaný'na (besir.atalay@icisleri.gov.trbimer@basbakanlik.gov.trÝçiþleri Fax.4181795 Tel.4254080)

Sayýn Mehmed Ali ÞAHÝN'e TBMM Baþkaný'na Fax.03124205153 Tel.4205151

www.TBMM.gv.tr mehmet.ali.sahin@TBMM.gov.tr

 

 

 

 

 

 

 __________ ESET Smart Security Akýllý Güvenlik tarafýndan saðlanan bilgiler, virüs imza veritabaný sürümü: 5323 (20100729) __________

Ýleti ESET Smart Security Akýllý Güvenlik tarafýndan denetlendi.

http://www.nod32.com.tr


__________ ESET Smart Security Akýllý Güvenlik tarafýndan saðlanan bilgiler, virüs imza veritabaný sürümü: 5323 (20100729) __________

Ýleti ESET Smart Security Akýllý Güvenlik tarafýndan denetlendi.

http://www.nod32.com.tr

--
...Yılmaz Dikbaş <dikbas@kalinka.com.tr>
Temmuz 2010 12:13

 NAMUSSUZLAR!

Yazımı ekte sunuyorum.

Saygılarımla,

Yılmaz Dikbaş
--
Bu grubun hiç bir siyasi oluşum, parti, vakıf, örgüt, dernek veya benzeri yapılanmalarla alakası yoktur.Aynı zamanda onlara uzaklığı veya yakınlığıda bulunmamaktadır. Müslüman Anadolu İnsanının Tarafında yer alan Gerçek Vatanseverliği ilke edinmiş, Anti Emperyalist HABER BİLGİ PAYLAŞIM STANDIDIR.."
Grupta yayınlanan yorum ve yazılardan yazarları sorumludur.Ayrıca harici linklerden de Anadolu Haber Günlüğü Mesul değildir...
 
Grup Yöneticileri Mail Adresleri Aşağıdadır
kurtulusyolu99@gmail.com
bahadirserhad@gmail.com
forevermirza@gmail.com
 
Bu gruba posta göndermek için, mail atın: anadoluhaber@googlegroups.com
Bu gruba üyeliğinizi sonlandırmak için şu adrese e-posta gönderin: anadoluhaber-unsubscribe@googlegroups.com
Daha fazla seçenek için, http://groups.google.com/group/anadoluhaber?hl=tr
adresinde bu grubu ziyaret edin
Google Plus'da Paylaş

Yazar Anadolu Haber

Yazar hakkında bilgi yazılacak.
    Blogger Yorumları
    Facebook Yorumları

0 yorum :

Yorum Gönder

Yorumlarınızda Kişilik haklarına saldırı,küfür ve benzeri ifadeleriniz yayınlanmamaktadır.Yorumları yazarken İsminizi belirtmeniz önemle duyurulur.

NELER OLUYOR
[son]